જય સદારામબાપા ટોટાણા વાળા | Jay Sadaram Bapa ToTana Vala | Singer-Prem Thakor | new Song 2019

જય સદારામબાપા ટોટાણા વાળા | Jay Sadaram Bapa ToTana Vala | Singer-Prem Thakor | new Song 2019


 Dilip Thakor  December 31, 2018

જય સદારામબાપા ટોટાણા વાળા | Jay Sadaram Bapa ToTana Vala | Singer-Prem Thakor | new Song 2019


Published on Dec 1, 2019

Album :Jay Sadaram Bapa ToTana Vala

 Song : Jay Sadaram Bapa ToTana Vala 

Singer:- Prem Thakor 

Lyrics : Jafar Thakor,Prabhat Thakor 

Music : Pinkesh Vaghela 

Racording- Kinara Recording Studio Patan 

Producer :Masum Patel Music Label 

: KINARA FILMS PATAN Digital 

Media Partner : LOGLAB TECHNOLOGY LLP 

Subscribe Our Channel


https://youtu.be/srprMLpqSKs

0 Komentar untuk "જય સદારામબાપા ટોટાણા વાળા | Jay Sadaram Bapa ToTana Vala | Singer-Prem Thakor | new Song 2019"

Back To Top