સરસ્વતી તાલુકામાં એકતા યાત્રા રેલી_ અબલુવાથી કોઇટા હજારો લાકો જોડાયા_Alpesh Thakor Ekta Yatra

સરસ્વતી તાલુકામાં એકતા યાત્રા રેલી_ અબલુવાથી કોઇટા હજારો લાકો જોડાયા_Alpesh Thakor Ekta Yatra

સરસ્વતી તાલુકો એકતા યાત્રા રેલી અબલુવાથી કોઇટા અલ્પેશ ઠાકોર એકતા યાત્રા
Ekta Yatra Alpesh Thakor
Sarsvati Taluko Ekta Yatra Abaluva thi Koita Ekta Yatra Reli

0 Komentar untuk "સરસ્વતી તાલુકામાં એકતા યાત્રા રેલી_ અબલુવાથી કોઇટા હજારો લાકો જોડાયા_Alpesh Thakor Ekta Yatra"

Back To Top