૧ ૪ ૩ બોલુ |1 4 3 bolu | Bhavesh Thakor | Resma Thakor | New song 2018 | Kinara Films

૧ ૪ ૩ બોલુ |1 4 3 bolu | Bhavesh Thakor | Resma Thakor | New song 2018 | Kinara Films


 Dilip Thakor  December 13, 2018

૧ ૪ ૩ બોલુ |1 4 3 bolu | Bhavesh Thakor | Resma Thakor | New song 2018 | Kinara Films


Published on Nov 2018

Album : 1 4 3 Bolu Song : 1 4 3 Bolu

Singer:- Bhavesh Thakor, Resma Thakor

Lyrics : Rajan rathod Mo.

Poonam rathod Music : Morlo Studio

jeckie gajjar Sahyog-Dhanaraj Thakor,

Visnubha Rathod Producer : Masum

Patel ,chetan thakor Music Label :

KINARA FILMS PATAN Digital Media

Partner : LOGLAB TECHNOLOGY LLP https://youtu.be/U3feQZMxzvg

0 Komentar untuk "૧ ૪ ૩ બોલુ |1 4 3 bolu | Bhavesh Thakor | Resma Thakor | New song 2018 | Kinara Films"

Back To Top